Vedtægter

 1. FORENINGENS NAVN.

Foreningens navn er Hjørring Firma Sport.

Signatur HFS.   

   

 1. FORENINGENS HJEMSTED.

Foreningen er hjemhørende i Hjørring kommune.   

  

 1. FORENINGENS FORMÅL.

Foreningen formål er gennem arbejdspladsen og familien, at stimulere interessen for samvær, idræt og motion.

         

 1. ORGANISATIONSFORHOLD.

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.

 

 1. MEDLEMSKAB.

5.1     Som medlemmer af foreningen optages personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber i Hjørring kommune, samt disses familier. Ved familie forstås: Ægtefæller eller samlevere, samt deres børn under for­udsætning af at man ifølge folkeregistret har samme postadresse.

5.2     Andre personer kan optages som enkeltmedlemmer til individuelle og holdidrætter. Ved holdidræt skal det overfor det respektive udvalg doku­menteres, at holddeltagerne ikke, gennem ansættelsesforhold eller familie, har mulighed for at deltage på hold under de i pkt. 5.1 nævnte klubber.

5.3     Som passive medlemmer kan optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

 

 1. UDMELDELSE.

                  Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til Hjørring Firma Sport

 

 1. REPRÆSENTANTSKABET.

7.1     Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet, der sammensættes af 2 repræsentanter fra hver af de tilsluttede klubber eller hold samt 2 repræsentanter fra hver af de individuelle idrætter. Sidstnævnte må ikke samtidig være medlem af en klub. 

7.2     Æresmedlemmer har ret til at deltage i mødet, men uden stemmeret.

 

 1. REPRÆSENTANTSKABSMØDET.

8.1     Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes med mindst 21 dages varsel med samtidig dagsorden. 

8.2     Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal tilsendes formanden skriftligt senest 14 dage før mødets afholdelse. De indkomne forslag udsendes til klubberne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. 

8.3     Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende punkter.

 1. Godkendelse af fremmødte repræsentanter
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning fra udvalgene.
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af grundkontingent.
 8. Godkendelse af næste års budget.
 9. Valg i henhold til lovene.
 10. Eventuelt.

 8.4     Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

8.5     Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/4 af repræsentantskabet fremsætter motiveret anmodning herom, med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

8.6     Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat. Mødet indkaldes med 14 dages varsel.

 

 1. AFSTEMNING.

9.1     Ved afstemning på repræsentantskabsmødet er almindelig stemmeflertal gældende. Dog kræves der til lovændringer 2/3 af de fremmødte repræsentanters stemmer.

9.2     Kun fremmødte har stemmeret på repræsentantskabsmødet.

9.3     Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 repræsentant kræver det.

9.4     Repræsentanter for klubber og hold samt individuelle idrætter, der er i kontingentrestance til foreningen, har ikke stemmeret.

9.5     Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til lovene, kan komme til afstemning på repræsentantskabsmødet. Dette gælder ikke for ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet. 

9.6     Forslag til behandling, kan ikke afgøres under punktet eventuelt.

 

 1. VALG.

10.1   Bestyrelsen, der vælges af repræsentantskabet, består af følgende personer:

- Formand

- Kasserer

- Sekretær

- 4 bestyrelsesmedlemmer

10.2   Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand på det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabet.

10.3   På lige år vælges formand + 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

10.4   Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen.

10.5   Ved forfald i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende repræsentantskabsmøde hvor vedkommende er på valg.

10.6   Repræsentantskabet vælger hvert år et revisorfirma som foreningens revisor.

 

11     BESTYRELSEN.

11.1   Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formand eller næstformand, er til stede.

11.2   Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.

 

12     ØVRIGE UDVALG.

12.1   Bestyrelsen kan nedsætte/opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsopga­ver. Hertil kan også vælges personer udenfor bestyrelse

12.2   Det nedsatte udvalgs retningslinier fastsættes af bestyrelsen.

 

13     MEDLEMSPLIGT.

13.1   Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne love, vedtægter og retningslinier.

13.2   Efter foreningens anvisninger påhviler det klubberne og holdene, at afgive indberetninger om medlemstal, ligesom ændringer i kontaktadresser omgående skal meddeles foreningen.

 

14     TEGNINGSRET.

14.1   Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige underskrift af formand og kasserer.

14.2   Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen

14.3   Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

 

 1. KONTINGENT.

15.1   Kontingent fastsættes hvert år på repræsentantskabsmødet efter indstilling fra bestyrelsen.

15.2   Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentation.

 

 16     REGNSKAB OG REVISION.

16.1   Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde et driftsregnskab og en status.

16.2   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på repræ­sentantskabsmødet.

16.3   Revision af regnskabet foretages senest 21 dage før repræsentantskabsmødet.

16.4   Den valgte revisor tilrettelægger selv sit arbejde i samråd med bestyrel­sen, og aflægger rapport overfor denne.

16.5   Revisionen kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

17     EKSKLUSION.

17.1   En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, hold eller klubber, der bevisligt ikke overholder foreningens vedtægter og retningslinier eller udviser grov usportslig optræden ved arrangementer og stævner under foreningen.

17.2   Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag forelagt førstkommende repræsentantskabsmøde, der har den endelige afgørelse. Den eller de berørte har møderet under sagens behandling.

 

18        DOPING:

18.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde de af Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne ”Retningslinier for doping i DFIF.

18.2.  Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af DFIF eller Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.

18.3.  I tilfælde af positiv dopingtest dømmes der efter ”Retningslinier for dopingpolitik i DFIF”.

              

 1. VEDTÆGTSÆNDRINGER.

19.1   Forslag til ændringer i love og vedtægter kan fremføres af bestyrelse og medlemmer af foreningen.

19.2   Til gyldig beslutning om ændringer kræves 2/3 af de fremmødte repræsen­tanters stemmer herfor.

    

 1.  FORENINGENS OPLØSNING.         

20.1   Opløsning af Hjørring Firma Sport kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte repræsentanter på et i samme anledning indkaldt repræsentantskabsmøde stemmer herfor.

20.2   Samtidig tages bestemmelse om foreningens midler og ejendele under hensyn til  3.

 

             Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 24-3-1988

             Senest ændret marts 1998 og marts 2006.